Napisz do nas!
Regulamin programu stypendialnego LifeSpot w ramach programu Młodzi w Łodzi
LifeSpot

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program LifeSpot realizowany w ramach inicjatywy „Młodzi w Łodzi” (dalej: „Program”). Ma on na celu motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia pracodawców.

2. Organizatorem jest  Moeda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000885055, REGON: 388249500, NIP: 7011021601, kapitał zakładowy 1.275.550,00 złotych (dalej: „Organizator”).

3. Rekrutacja Uczestników do program odbywa się w dniach 01.-27.10.2023 (dalej: “Czas Trwania Programu”).

4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.lifespot.pl/mlodziwlodzi

5. Program organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin.

6. Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Program jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

7. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W Programie może wziąć udział każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca status studenta poświadczony ważną legitymacją studencką,
b) studiująca w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej bądź Uniwersytecie Łódzkim;
c) uzyskała średnią ocen za ostatnie dwa semestry 3,50 lub więcej;
d) zaakceptowała niniejszy Regulamin.
(dalej: „Uczestnik”.)

9. Każdy Uczestnik biorący udział w Programie jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§2
PRZEDMIOT PROGRAMU I ZASADY PROGRAMU

1. Uczestnik biorący udział w Programie winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2023 r.

2. Do wniosku określonego w § 2 ust. 1 Regulaminu należy dosłać na kontakt@lifespot.pl:
a) opis koncepcji promowania marki LifeSpot na swojej uczelni oraz social mediach jako ambasador marki LifeSpot;
b) opis koncepcji promowania marki LifeSpot wśród studentów zagranicznych.

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oceny wniosków złożonych przez Uczestników dokonuje komisja, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”) na podstawie następujących kryteriów i punktacji (można uzyskać maksymalnie 100 pkt):
a) średnia powyżej 4,00 – Komisja przyznaje 25 pkt;
b) przedstawienie koncepcji promowania marki LifeSpot na swojej uczelni oraz social mediach jako ambasador marki LifeSpot – Komisja może przyznać od 0 do 50 pkt oceniając koncepcję pod kątem dopasowania treści koncepcji do jej odbiorców i kreatywności rozwiązań przewidzianych w koncepcji;
c) przedstawienie koncepcji promowania marki LifeSpot wśród studentów zagranicznych – Komisja może przyznać od 0 do 25 pkt oceniając koncepcję pod kątem dopasowania treści koncepcji do jej odbiorców i kreatywności rozwiązań przewidzianych w koncepcji.

5. Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria.

6. Ocena punktowa wniosków poszczególnych Uczestników jest jawna i jest publikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w postaci listy rankingowej Programu. Publikacja listy rankingowej Programu będzie miała miejsce do 15.11.2023.

7. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników, decyzję o przyznaniu Upustu (zdefiniowanego poniżej) podejmuje przedstawiciel Organizatora.

8. W ramach Programu Uczestnik, który w Czasie Trwania Programu zdobędzie najwyższą liczbę punktów (a w wypadku określonym w § 2 ust. 8 wskazany przez Organizatora) (dalej: „Stypendysta”), uzyska możliwość zawarcia umowy najmu lokalu w inwestycji Life Spot Wróblewskiego położonej przy ul. Wróblewskiego 21S, 21T, 21R i 21U w Łodzi (dalej: „Lokal”) na warunkach określonych przez Organizatora, z upustem w wysokości 1.700,00 (jeden tysiąc siedemset) złotych na czynsz najmu przez pierwsze 7 miesięcy obowiązywania umowy najmu Lokalu („Upust”).

9. Stypendysta uprawniony jest zawarcia umowy najmu Lokalu z Upustem z Organizatorem w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników programu stypendialnego przez Urząd Miasta Łodzi.

10. Przedstawiciel Organizatora przyznaje Upust po zweryfikowaniu spełnienia przez Stypendystę warunków wskazanych w Regulaminie.

11. Stypendysta zobowiązany jest do pełnienia funkcji Ambasadora LifeSpot i promowania marki na swojej uczelni zgodnie z założeniami przedstawionej koncepcji przez okres obowiązywania umowy najmu Lokalu.

12. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu mającym na celu wręczenie symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie się w przeciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Programu. O terminie spotkania Stypendysta zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.

13. Komisja utworzy listę rezerwową kandydatów, na wypadek gdyby Stypendysta w trakcie trwania roku akademickiego został wykluczony z Programu na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Lista rezerwowa utworzona zostanie z Uczestników, którzy nie uzyskali prawa do Upustu w czasie postępowania kwalifikacyjnego w kolejności uzyskania jak najwyższej ilości punktów.

14. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania Upustu nie przysługuje odwołanie.

 § 3
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od ostatniego dnia Czasu Trwania Programu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@lifespot.pl, z dopiskiem „Konkurs-Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail (w przypadku reklamacji zgłaszanych pocztą elektroniczną) lub adres do korespondencji, przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne. Zasady zgłaszania
i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem są Organizator i spółki z grupy Life Spot wymienione na stronie internetowej (link poniżej). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Programem dostępne są na stronie internetowej Life Spot: : https://lifespot.pl/PRS_Polityka_prywatnosci_Life_Spot_www.pdf . W sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo kontaktować poprzez:

1. pocztę elektroniczną na adres rodo@lifespot.pl lub

2. korespondencyjną na adres: Life Spot Management sp. z o.o. ul. Litewska 1, Warszawa 00-581 (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych).

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zakończenia Programu, o czym zawiadomi na stronie internetowej www.lifespot.pl/mlodziwlodzi, przynajmniej na 7 dni przed planowanym skróceniem lub zakończeniem Programu. Skrócenie Programu nie może naruszać praw już nabytych przez Stypendystę.

3. W Programie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, osoby współpracujące (niezależnie od podstawy prawnej) z Organizatorem oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem lub przebiegiem Programu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz rodzice i rodzeństwo małżonków) wyżej wymienionych osób.

4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Programie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, którzy w szczególności:
a) biorą udział w Programie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
c) prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Programu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie;
d) nie spełniają innych wymagań wskazanych w Regulaminie.

5. Stypendyście nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego przyznanego Upustu lub wymiany Upustu na jakąkolwiek inną formę gratyfikacji.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Stypendystę na osobę trzecią.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie doręczone na adres Organizatora lub kontakt@lifespot.pl .

8. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to jest skuteczne wobec konsumentów pod warunkiem i w zakresie w jakim poddanie Regulaminu prawu polskiemu jest dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. W razie zaistnienia sporu osoba będąca konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności osoba będąca konsumentem uprawniona jest do zwrócenia się do właściwej miejscowo Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania bądź uprawniona do zwrócenia się do właściwego miejscowo Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Programu.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

11. Osoba będąca konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12. Z Organizatorem w związku z Programem można skontaktować się w sposób następujący: mailowo: kontakt@lifespot.pl.

13. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.

14. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2023 roku.